Priser for erhvervsdrivende

Forbrugerpriser for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Alle priser på denne side er eks. moms.
Fast årlig pris
Det afgiftspligtige areal er fastsat i.h.t. BBR-registret.

Priser
 
Effektbidrag
Kr.
Institutioner
23,00
Erhverv/moms virksomhed
11,50
Tillæg Annebergparken pr. m2
(Betales KUN af i Annebergparken)
44,00
Abonnementsbidrag
 
Abonnementsbidrag pr. år
(For hvert bebyggelse med selvstændig måler)
825,00
 Forbrugsbidrag
 
Målerafregning pr. MWh
449,00

Byggevarme
Forbrug betales efter måler kr. 1051,50 pr. MWh.
Effekbidrag og abonnementsbidrag
Betaling opkræves ved ibrugtagning, dog senest 1 år efter tilslutning.

Gebyrer
Standardgebyrer i henhold til afgørelse i Energitilsynet. Rente: Diskonto + 5 % af skyldigt beløb.

Pris (momsfri)
Kr.
Rykker
100,00
Inkassomeddelelse
100,00
Lukkebesøg
375,00
Betalingsordning
100,00
 
Pris
Kr.
Genopluk indenfor normal åbningstid
375,00
Fogedforretning, udkørende
330,00
Selvaflæsningskort, rykker
65,00
Aflæsningsbesøg
270,00
Flytteopgørelse ved selvaflæsning
65,00
Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg
270,00
Nedtagning af måler
600,00
Genetablering af måler
600,00
Ekstraordinær målerafl. m. opgørelse
200,00
Udskrift af regningskopi
35,00
Målerundersøgelse på stedet
335,00

Tilslutningsbidrag - erhvervstarif
Erhvervstariffen tager udgangspunkt i den faktisk opnåelige maksimale belastning af værket. Der monteres en speciel måler med mulighed for at indstille den maksimale effekt, der kan leveres fra forsyningsledningen. Stikledningen dimensioneres stadig efter bygningens størrelse, men afregnes efter nødvendig dimension til effektbehovet.
 
Pris
 
Erhvervstarif under 300 m2
Kr.
Investeringsbidrag
15.000,00
Stikledning pr. måler (dertil lægges meterpris)
3.400,00
Abonnementsbidrag
825,00
Effektbidrag pr. m2

11,50
Erhvervstarif over 300 m2
Kr.
Type 1:
 
Investeringsbidrag pr. m2
60,00 
Stikledning pr. måler (dertil lægges meterpris)
3.400,00 
Abonnementsbidrag 
825,00 
Effektbidrag pr. m2
11,50 
Type 2:
 
Investeringsbidrag pr. kW.
600,00 
Stikledning pr. måler (dertil lægges meterpris)
8.900,00 
Abonnementsbidrag
1.607,00 
Effektbidrag pr. kW.
156,00 

Erhvervstarif kan anvendes på ejendomme, hvor forbrugernes erhverv er momspligtigt.
  • Skift mellem typer kan ske mod et gebyr på kr. 2.000 + evt. investeringsbidragsregulering. Dog er der ved første skift fra type 1 til type 2 et tillæg på kr. 5.500, således at gebyret udgør i alt kr. 7.500.

  • Skift fra type 1 til type 2 kan ske uden beregning af nyt investeringsbidrag for forbrugere tilsluttet før 1.10.2001.

  • Ved skift fra type 1 til type 2 beregnes nyt investeringsbidrag efter reglerne i type 2 og evt. merbidrag opkræves herefter. Overskydende bidrag refunderes ikke.

  • Typeskift kan kun finde sted ved ansøgning inden 2 måneder før varmeårets udløb og med virkning for hele det følgende varmeår.

Standard investeringsbidrag
Skal dække udvidelse af produktionsapparatet og varmeværkets øvrige anlægsomkostninger frem til skel.

Pris
Kr.
Etage/almene familieboliger pr. boligenhed
9.000,00
Ældreboliger pr. boligenhed
7.200,00
Ungdomsboliger pr. boligenhed
3.600,00
Ud over 300 m2 betales pr. m2
- også gældende ved tilbygninger
60,00

Stikledningsbidrag
Skal dække varmeværkets anlægsomkostninger fra skel og in i ejendommen. Gældende for alle bygningstyper kr. 3.400 pr. boligenhed + meterpris på stikledning jf. meterprisliste.
Stik med større dimensioner end ø20 m/m er efter tilbud.

Meterprisliste
Alu Pex 20/110
Pris
Kr.
Asfalt
1.018,00
Fliser
712,00
Have
648,00
Byggeplads
514,00

Byggemodningsbidrag
Skal dække varmeværkets omkostninger til etablering af gadeledninger i nye udstykninger og forsyningsområder efter tilbud. Der tillægges et faktureringsgebyr på 10 %.
 
Nykøbing Sj. Varmeværk, Billesvej 8-10, 4500 Nyk. Sj. CVR 46917928. Tlf: 59911885 Mail: info@nsfv.dk Bank: 4343-3565168444