Priser til private

Forbrugerpriser for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Alle priser på denne side er inkl. moms.
Fast årlig pris
Det afgiftspligtige areal er fastsat i.h.t. BBR-registret.
Priser
 
Effektbidrag
Kr.
Pris pr. m2 for parcel/boliger
29,63
Tillæg Annebergparken pr. m2
(Betales KUN af hustande i Annebergparken)
47,50
Abonnementsbidrag
 
Abonnementsbidrag pr. år
(For hvert bebyggelse med selvstændig måler inkl. parcelhusmåler)
1031,25
Unitleje pr. år
950,00
 Forbrugsbidrag
 
Målerafregning pr. MWh
561,25

Byggevarme
Forbrug betales efter måler kr. 1051,50 pr. MWh.
Effekbidrag og abonnementsbidrag
Betaling opkræves ved indflytning, dog senest 1 år efter tilslutning.
Gebyrer
Standardgebyrer i henhold til afgørelse i Energitilsynet. Rente: Diskonto + 5 % af skyldigt beløb.

Pris (momsfri)
Kr.
Rykker
100,00
Inkassomeddelelse
100,00
Lukkebesøg
375,00
Betalingsordning
100,00
 
Pris
Kr.
Genopluk indenfor normal åbningstid
468,75
Fogedforretning, udkørende
412,50
Selvaflæsningskort, rykker
81,25
Aflæsningsbesøg
337,50
Flytteopgørelse ved selvaflæsning
81,25
Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg
337,50
Nedtagning af måler
750,00
Genetablering af måler
750,00
Ekstraordinær målerafl. m. opgørelse
250,00
Udskrift af regningskopi
43,75
Målerundersøgelse på stedet
418,75
 

Tilslutningstakster

1. Etablering af hovedledninger og fordelingsledninger i nyudstykninger
Varmeværket leverer og svejser hoved- og fordelingsledninger uden beregning.
Grundejer/Udstykker leverer adgangsveje, udgravning, rørhåndtering, omkringfyldning og reetablering ifølge DS 475.
2. Tilslutning af hus ved etableret hovedledning
Investering-, tilslutnings- og stikledninggsbidrag i alt kr. 5.000,00 inkl. moms.
Obligatorisk etablering af Unit med årlig unitleje på kr. 950,00 inkl. moms.
3. Tilslutninger i udstykkede områder uden hovedledning
Der kan efter varmeværkets valg udarbejdse kampagner for 1 + 2 prissat efter områdets forhold og med betingelser om samlet tilslutning. Kampagnebetingelser godkendes af bestyrelsen for hvert projekt.
Nykøbing Sj. Varmeværk, Billesvej 8-10, 4500 Nyk. Sj. CVR 46917928. Tlf: 59911885 Mail: info@nsfv.dk Bank: 4343-3565168444